Funkce a členové pro noviny

Rok 1872 byl pro Frymburk rokem významným, protože dne 21. dubna se v obecní kanceláři konalo ustavující shromáždění za přítomnosti 53 členů a byl ustaven německý Sbor dobrovolných hasičů.

Do vedení hasičů byli zvoleni:

 • Předseda: Gustav Greipl a tehdejší starosta obce
 • Místopředseda: Josef Hofman
 • Zbrojní hlídku vedl Franz Grill
 • Oddělení hasičských žebříků vedl Güntr Hofman
 • Oddělení hasičských stříkaček vedl Rudolf Greipl
 • Vodní oddělení vedl Ignaz  Prantner
 • Záchranný sbor byl pod vedením Josefa Toussainta

Jak je uvedeno v obecní kronice, musel čerstvě založený hasičský sbor od počátku bojovat s mnoha potížemi ze strany poloměšťáků. Zpočátku byl hasičský sbor při nácviku terčem posměšků. Když však při několika požárech mimo obec postupoval sbor s přehledem a horlivostí, začala být uznávána užitečnost a účelnost tohoto sboru. V roce založení sboru se již dříve založený hudební spolek změnil v kapelu hasičského sboru. Křest ohněm získal nový spolek při požáru selského domu v Pufru, kdy se poprvé vyznamenal. Na podzim vyhořelo ve Vyšším Brodě 21 domů, přičemž se hasičský sbor obzvlášť vyznamenal. Toho roku ve Výtoni uhodil blesk do tzv. „Gregoren“ domu. Hasiči vyrazili o půlnoci a zachránili sedlákovi veškerý dobytek a mnoho hospodářského zařízení a nářadí. Blatenský mlýn vyhořel v tom roce dvakrát, přičemž hasiči se při požárech vyznamenali. Při druhém požáru vyhořel mlýn v 11 hodin v noci a mlynáři shořelo 13 kusů skotu, 6 prasat a jeden kůň.

Rok 1882 – na jaře se konali volby vedení na další období. Do funkcí byli zvoleni:

 • Předseda později nazývaný hejtman: Konstantin Thür
 • Zástupce: Andreas Wagner
 • Velitel čety: Josef Höpfl
 • Zbrojní hlídka: Wenzel Hager
 • Náčelník oddělení hasičských žebříků: Wenzel  Honenschläger
 • Náčelník oddělení hasičských stříkaček: Albert  Sechter
 • Náčelník vodního oddělení: Johann  Brunner
 • Záchranné oddělení: Josef  Toussaint
 • Jednatel: Hermann Voraberger

Za období II. světové války se žádné další písemné doklady o činnosti německých dobrovolných hasičů ve Frymburku nedochovaly.

Roky 1938 až 1945 – politická situace vyvolaná nároky pohraničních Němců a vítězstvím Henleinovy sudetoněmecké strany ve volbách se značně zhoršila a zkomplikovala. Tato situace se promítla i do hasičské činnosti. Značné úsilí bylo věnováno organizování civilní obrany. Události vyvrcholily koncem září 1938. Mnohá platná hasičská opatření se měnila s ohledem na vznikající politické poměry. Nařízením říšského ministerstva vnitra 19.9.1939 byl na území sudet uveden v platnost německý zákon o požární ochraně z 13.3.1938, který byl, ale záhy vystřídán novým zákonem z 27.11.1939. V únoru 1940 byla připravována organizace a školena v činnosti hasičských sborů pro případ leteckých náletů. Mnohé české sbory na území zabraném němci a později i za protektorátu zanikly a veškerá technika i výstroj musely být předány němcům. V měsíci prosinci 1945 se schází pár dosídlenců pánové Pešek, Sklenička, Chromý, Lískovec, bratři Linhove a někteří další a zakládají nový český sbor dobrovolných hasičů ve Frymburku. Protože nejsou žádné zkušenosti z veřejné práce zde ve sboru a pro malý počet členů nebyl ustaven výbor hasičů, pouze velitelem byl zvolen p. Klimeš.

Podzim r.1946 (přesné datum nebylo zjištěno) byla svolána členská schůze a zvolen řádný výbor DH. Prvý výbor se skládal :

 • Jan Koclíř: truhlář se stal starostou
 • Jan Linha: byl zvolen jednatelem
 • Jaroslav Pešek: zaměstnanec elektrických rozvodných závodů se stal strojmistrem
 • Josef Linha: hospodářem

členy tehdejšího výboru byli: Václav Vencl, Karel Hondlík (místní pekař) a pan Telátko, který zastával v obci funkci pošmistra a další.

V roce 1947 byl do funkce starosty zvolen Jakub Klimeš a velitelem Jan Linha. V tomto složení pracoval výbor do roku 1948.

V listopadu roku 1948 při výroční schůzi došlo ke změnám ve složení výboru.

 • Jan Linha: byl zvolen předsedou
 • Jakub Klimeš: místopředsedou
 • František Bártík: byl zvolen do funkce velitele, kterou vykonával dalších 23 let
 • Ladislav Kalina: jako strojník
 • Jaroslav Pešek: pomocný strojník

Ostatní členové zůstali na dosavadních funkcích.

Následuje období, kdy se členové sboru ve vedoucích funkcích často střídají, což  nepřináší většího efektu na činnosti a rozvoji svazu. V tomto období se ve funkcích střídají členové jako Milan Kostka, Josef Dorovín, Josef Stašák, Otakar  Mertl, Bohumil Holát, Josef Mrázik a další. Část viny na částečné stagnaci byl i na straně tehdejšího Národního výboru, který o práci tehdy již né hasičů, ale požárníků nejevil žádný zájem.

Rok 1966 –  dosavadní předsedou Mertl, místopředsedou Bártík

Volby nového výboru:

 • Holát Bohumil – předseda
 • Bártík František – velitel
 • Koryťák Josef – preventista
 • Mertl Otakar – hospodář
 • Konečný František – jednatel
 • Olšiak Ladislav – referent mládeže
 • Dojčan Vendelín – kulturní referent
 • Jedličková Berta – členka výboru
 • Šuník Jan – člen výboru

Revizní a kontrolní komise: Šisler Jaromír, Surmin Michal, Kostka Milan, Mrázik Josef

Rok 1967 –  Výbor moc nepracoval ač plán činnosti na tento rok byl bohatý, ale podle zápisů

ze schůzí se moc neplnil. Hlavně neplnil své úkoly předseda Holát. Proto bylo rozhodnuto zvolit výbor nový a to se uskutečnilo na výroční schůzi dne 17.12.1967.

 • Mrázik Josef – předseda
 • Bártík František – velitel a člen pléna Okresního výboru ĆSPO v Č.Krumlově
 • Koryťák Josef – preventista
 • Dojčan Vendelín – referent pro výchovnou práci
 • Konečný František – jednatel
 • Mertl Otakar – hospodář
 • Olšiak Ladislav – referent pro materiálně technické yabezpečení
 • Dorovín Josef – referent mládeže
 • Jedličková Berta – členka výboru
 • Kostka Milan – člen výboru

Revizní a kontrolní komise: Šisler Jaromír, Surmin Michal

Rok 1971 –  odchází po 24 letech z funkce velitele František Bártík, ale zůstává nadále aktivním členem zásahového družstva.

 • Předsedou SPO zvolen Olšiak Ladislav.
 • Velitelem Josef Dorovín
 • preventistou Mrázik Josef
 • jednatelem František Konečný
 • hospodářem Otakar Mertl
 • referentem pro výchovnou práci František Bártík
 • refernt mládeže Hýbl Leoš

další členové : Alfréd Solkán, Josef Koryťák, Milan Kostka, Michal Surmin.

Nastupuje do funkce předsedy Národního výboru Zdeněk Bína a nastává určitý obrat v činnosti. Po nevydařené výroční schůzi je právě Národním výborem svolána schůze nová, na kterou jsou pozváni všichni členové a je zvoleno nové složení výboru SPO.

Rok 1975 –  Předsedou sboru Milan Kostka, velitelem Josef Dorovín.

Sbor v osadě Milná žádá o zapůjčení cvičných uniforem. Schváleno pokud do soutěží nedostanou nové. Výbor Národní fronty žádá všechny společenské organizace o finanční příspěvek na uspořádání místního kola Československé spartakiády 1975 – schváleno podle možností.

V tomto roce proběhly volby do výboru sboru. Předsedou se stal František Bártík. Velitelem  Josef Stašák.

Rok 1977 –  zvolen nový výbor SPO

 • předseda – František Bártík – technik
 • místopředseda – Alfréd Solkán – řidič
 • velitel – Josef Dorovín – opravář
 • referent politicko výchovné práce – Josef Mrázik – zámečník
 • referent prevence – Vendelín Dojčan – traktorista
 • jednatel – František Konečný – automechanik
 • hospodář – Otakar Mertl – skladník
 • materiálně technický referent – Milan Kostka – opravář
 • referentka žen – Pavla Salzerová – v domácnosti

členové výboru: Jaromír Šisler – elektroopravář, Bohumil Študlar – řidič. Eva Šuníková – kuchařka

Revizní komise: Vladimír Klement – učitel, Michal Surmin – truhlář, Gerhard Procházka – učitel

Rok 1980 –  Za Jaromíra Šislera je zvolen do funkce hospodáře Pavel Čihák.

26.listopadu proběhla výroční schůze spojená s volbou nového výboru :

 • Předseda – Bártík František
 • Místopředseda – Solkán alfréd
 • Politický referent – Petráš Miroslav
 • Velitel – Dojčan Vendelín
 • Preventista – Mrázil Josef
 • Jednatel – Konečný František
 • Hospodář – Čihák Pavel
 • Organizační referent – Horák Jan
 • Referentka žen – Šuníková Eva
 • Materiálně technický referent – Labaj František

Členové výboru: Mikušková Věra, Rozvald František, Salzerová Pavla

roce 1990 se Valná hromada nekonala a byla připravována na únor 1991, ale nakonec se uskutečnila již 11.ledna a byla spojená s volbami do výboru SDH.

Složení nového výboru je následující :

 • Bártík František – starosta SDH – důchodce
 • Dojčan Vendelín – velitel – opravář zemědělských strojů
 • Petričák Šimon – vedoucí mládeže – řidič
 • Janků Lubomír – vzdělávatel – správce kulturního domu
 • Liebl Václav – hospodář – technik lesní správy
 • Šuhajová Marie – jednatel – prodavačka
 • Skoupil Karel – preventista – řidič St. statku
 • Labaj František – strojník – řidič St. statku
 • Mrázik Josef – člen výboru – opravář zemědělských strojů
 • Šafář Zdeněk – člen výboru – správce rek. zařízení
 • Šuníková Eva – členka výboru – prodavačka
 • Bršťáková Zdena – členka výboru – dělnice

Do kontrolní a revizní komise byli zvoleni : Rozvald František – rybář, Čihák Pavel – těžební mistr, Mrázik Josef – opravář

Členská základna činí 75 členů z toho 19 žen.

Rok 1992

V únoru se uskutečnila schůzka výboru a zastupitelstva obce, kde se projednávalo zřízení pracoviště profesionálních hasičů ve Frymburku a dnem 1.září bylo pracoviště zřízeno. 6 našich členů přešlo k profesionálním hasičům, ale i nadále zůstávají i členy SDH. Bude zde sloužit zatím 9 hasičů ve třech směnách 24 hodin denně. Naše veškerá technika přejde převodem na profesionální jednotku. Bylo dohodnuto, že pro potřeby SDH bude složit vozidlo AVIA. Dále dohodnuto, aby v případě výjezdu profi.hasičů, byli k dispozici ve zbrojnici 2 – 3 dobrovolní hasiči k obsluze vysílačky, případně výjezdu dalšího vozidla.

Na prosincové výroční valné hromadě byla provedena změna ve funkci velitele. Na vlastní žádost se funkce vzdal Vendelín Dojčan. Proto byla provedena volba nového velitele po předchozím návrhu a projednání ve výboru a do funkce byl zvolen Miroslav Petráš dosavadní strojník a dlouholetý člen SDH.

Stav členské základny 80, z toho 62 mužů a 18 žen.

Před vánočními svátky proběhla řádná Valná hromada, kde se volil nový výbor na další funkční období. Do výboru byli zvoleni:

 • Starosta – Václav Liebl – lesní technik
 • Místostarosta – Vendelín Dojčan – traktorista
 • Velitel – Jan Carvan
 • Jednatel – Josef Novák – zaměstnanec Papíren Loučovice
 • Hospodář – Karel Hadač – profesionální hasič
 • Preventista – Karel Skoupil – profesionální hasič
 • Člen výboru – Lubomír Janků – zároveň velitel okrsku – zaměstnanec obce

Revizní komise: František Bártík – důchodce, Miroslav Petráš – profesionální hasič, František Labaj – profesionální hasič

Dne 03.03.1995 se konala schůze okrsku, kde proběhli i volby. Do funkce starosty byl znovu zvolen Lubomír Janků z Frymburku, jeho zástupcem Martin Maček z Přední Výtoňe, velitelem Adolf Stoiber z Přední Výtoňe, jeho zástupcem Vendelín Dojčan z Frymburku.

Dosavadní velitel Jan Carvan záhy po zvolení požádal o uvolnění z funkce, pro odstěhování z obce za výhodnějším povoláním s vyšší mzdou. Jeho nástupcem se stal Jiří Jílek.

Zvyšuje se roční členský příspěvek na 100.- Kč. Členská základna klesá. K 31.12. je stav celkem 49 mužů,13 žen a 7 mladých hasičů.

1999

Na Valné hromadě byla provedena volba nového výboru.

 • Starosta Václav Liebl
 • zástupce starosty Radek Šuhaj
 • Velitelem Antonín Labaj ml.
 • zástupcem velitele Jiří Jílek
 • preventistou Karel Skoupil
 • jednatelem Josef Novák
 • hospodářem Karel Hadač
 • členy výboru Vendelín Dojčan a Petráš Miroslav ml.

Revizoři : František Labaj, František Bártík, Josef Tichovský.

Velitelem okrsku zůstal i nadále Lubomír Janků.

Nedaří se aktivovat mládež do řad SDH a už vůbec se nedaří získávat členy do zásahového družstva. Mládež se nejprve zeptá „ co zato“. Mládež se o dobrovolnou zájmovou činnost moc nezajímá. Soutěžní družstvo skončilo v tomto roce v okresní soutěži na 8 místě.

2000

Zástupcem velitele se stal Pavel Mazura.

2003

Na valné hromadě proběhla doplňující volba.

Zástupcem starosty se stal Petr Dvořák, zástupcem velitele se stal Josef Trávníček.

2004

Na Valné hromadě v závěru roku byla provedena volba výboru pro další pětileté období.

 • Starostou i nadále Václav Liebl
 • velitelem Antonín Labaj ml.

Dále zvoleni Josef Trávníček, Karel Hadač, Petr Dvořák, Jan Kubát, Karel Skoupil a Josef Novák. Revizoři František Bártík, Pavel Trávníček a František Labaj.

2006

Stav členské základny : celkem 55 členů, z toho 34 mužů, 8 žen a 13 mladých hasičů. Změna ve složení  kontrolní a revizní komise. Z funkce odchází František Labaj a na jeho místo byl zvolen Antonín Labaj st..

2013

 • Starosta: Pavel Trávníčel
 • zástupce starosty: Petr Dvořák
 • Velitelem: Antonín Labaj ml.
 • Zástupce velitele
 • jednatel: Radka Kubátová
 • hospodář: Václav Liebl

členy výboru Karel Malák, Josef Trávníček, Antonín Labaj st., Karel Skoupil, Lukáš Mrázik